Electronics - Continued
images
to turn on bật
to turn off để tắt
to shut off

Could you turn off the radio please?
tắt

Press the button.
Bạn có thể tắt các đài phát thanh không?

Release the button.
Nhấn nút.

 

Turn the dial.
Thả nút

   
     

Play a song.
Khi quay số

Stop the song.
Chơi một bài hát

Pause the song.
Dừng bài hát

Record the show.
Tạm dừng bài hát.

Erase the recording.
Ghi lại chương trình

 

Skip to the next song.
Xóa các ghi âm.

   

Change the channel.
Chuyển sang bài hát tiếp theo

   

My favorite show comes on tonight. Will you watch it with me?
Thay đổi kênh.

Could you play some music?
Chương trình yêu thích của tôi đến vào tối nay. Bạn sẽ xem nó với tôi?

volume Bạn có thể chơi một số nhạc?
 

Turn up the music!
khối lượng

Could you turn down the music?
Bật lên âm nhạc!

 

Raise the volume.
Bạn có thể chuyển xuống âm nhạc?

Lower the volume.
Tăng khối lượng.


to plug in
Giảm âm lượng.
to unplug cắm

Where can I plug-in my laptop?
tháo

electricity Tôi có thể cắm trong máy tính xách tay của tôi ở đâu?
electric current điện
watt dòng điện
wattage
volt watt
voltage volt

She is charging the battery,
điện áp

The battery ran out.
/
The battery is dead.

Cô đang sạc pin

My cell phone isn't charged.
Ằc quy tắt ngấm rồi.

electrocution để gây sốc
to shock Điện thoại di động của tôi là không bị tính phí.
to electrocute

If you touch that wire you'll get a nasty shock.
sự xử tử bằng điện

electricity
short circuit Nếu bạn chạm vào dây mà bạn sẽ nhận được một cú sốc khó chịu.
short ngắn mạch

to blow a fuse
ngắn

Expressions

Frank blew a fuse last night and smashed your sculpture.
để thổi một cầu chì

The circuit breaker was tripped. Can you reset it?
Frank thổi một cầu chì đêm qua và đập tan tác phẩm điêu khắc của mình.

tvset
under waranty Cầu dao được ngắt. Bạn có thể thiết lập lại nó?
repairman Bảo hành dưới

The TV is broken. It won't turn on. How am I going to pass my time now?
thợ sửa

You broke it!
TV <U>được chia.</u> Nó sẽ không bật. Làm thế nào tôi sẽ vượt qua thời gian của tôi bây giờ?

The television is working again. How did you fix it?
Bạn đã phá vỡ nó!

The blow dryer isn't working. I think it's a short.
Truyền hình được làm việc trở lại. Làm thế nào bạn sửa chữa nó?

Wear and tear isn't covered by the warranty.
Máy sấy thổi không làm việc. Tôi nghĩ rằng đó là một đoạn ngắn.