Fantasy - Continued
witch
magic ma thuật
black magic ảo thuật huyền bí
witchcraft ma thuật
spell chính tả

She cast a spell.
Cô đúc một lỗi chính tả.

This spells turns humans into frogs. Use it carefully.
Điều này rõ lượt người vào con ếch. Sử dụng nó một cách cẩn thận.

superstitious tin nham
curse lời nguyền
witch doctor bác sĩ phù thủy

It was not me. I was possessed by an evil spirit.
Nó không phải là tôi.

 fortune teller người coi tay

He disguised himself as a pirate.
Ông cải trang mình như một tên cướp biển.

scary đáng sợ
frightening đáng sợ
spooky 
creepy
to scare để sợ hãi
to frighten cảm giác lo sợ

You've been granted 3 wishes.
Bạn đã được cấp 3 điều ước.

to scream hét lên
to shout hét lên
to grimace để nhăn mặt

fairy tale câu chuyện cổ tích