Farm Animals - Continued
tame chế ngự
wild hoang dã
breed giống
to tame để chế ngự

-What breed of horse is that?
-Giống ngựa là?

thoroughbred
thuần chủng

Milk the cow.
Vắt sữa bò..

Churn the butter.
Thùng đựng bơ.

horse
to gallop để phi nước đại
to trot để phi nước kiệu

Do you know how to ride a horse?
Bạn có biết làm thế nào để đi xe một con ngựa?

The lady mounted the horse. The horse bucked.
Người phụ nữ được gắn kết con ngựa. Con ngựa đi ngược.

The bull snorted and charged at us.
Con bò khịt mũi và buộc tội chúng tôi.

Shear the sheep.
Cắt con cừu

He is the black sheep of the family.
Ông là con cừu đen của gia đình.

The hen pecked at seeds.
Gà mổ hạt.

Photo by Marilylle Soveran Attribution-NonCommercial 2.0 Generic (CC BY-NC 2.0)
livestock chăn nuôi
cattle
slaughterhouse m. lò giết thú vật
to slaugher để giết chóc

The little lambs are cute, but people need to eat. Take them to the slaugherhouse!
Các con chiên bé dễ thương, nhưng mọi người cần phải ăn. Hãy cho họ để slaugherhouse!