Hunger and Thirst
hungry
hunger ?ói (S? ?ói) - Danh t?
hungry ?ói (C?m th?y) - Tính t?
starving ?ói, ch?t ?ói
appetite s? thèm ?n
famine n?n ?ói / ch?t ?ói
diet ch? ?? ?n u?ng / ch? ?? ?n kiêng
fast nh?n ?ói
to starve ?? ?ói

They are hungry.
H? ?ang ?ói

We're starving.
Chúng tôi ?ang ?ói.

He has an insatiable appetite.
Ông ta ?n không bao gi? bi?t chán.

I'm full.
Tôi đang đầy đủ. <br>

She's on a diet.
Cô ?y ?ang ?n kiêng.

They're going to fast until sundown.
H? s? nh?n ?n cho ??n khi m?t tr?i l?n.

I'm so hungry I could eat a horse.
Tôi r?t ?ói ??n m?c có th? ?n h?t m?t con ng?a.

Talking about food is making my mouth water.
C? nói v? th?c ?n là mi?ng tôi l?i ??y n??c mi?ng.

to bite C?n
to chew Nhai
to nibble G?m
to swallow Nu?t

She didn't have much of an appetite and just nibbled on her carrots.
Cô ?y không c?m th?y ngon mi?ng nên ch? nh?m nháp tí cà-r?t.

to devour Ng?u nghi?n
to stuff oneself ?n ng?u nghi?n, ng?n, t?ng
to gobble up ?n ng?u nghi?n / ?n l?y ?n ??
to wolf down ?n ng?u nghi?n
gluttonny Háu ?n, tham ?n

We wolfed down our meal.
Chúng tôi ?n ng?u nghi?n h?t th?c ?n.

The cookies were gobbled up in less then 5 minutes.
Các tập tin cookie đã được ăn ngấu nghiến lên trong ít hơn 5 phút.

Do you mind if I finish off the oatmeal?
B?n có phi?n n?u tôi ?n h?t cháo b?t y?n m?ch không?

thirst Khát
thirsty Khát
sip Nhâm nhi (u?ng)
gulp Nu?t ch?ng
to sip U?ng t?ng h?p nh? (nhâm nhi)
to gulp Nu?t ch?ng

I'm thirsty
Tôi khát.

He finished his drink in a single gulp.
Ông ta u?ng h?t c?c c?a mình ch? b?ng m?t ng?m duy nh?t.

The water quenched my thirst.
N??c ?ã làm d?u ?i c?n khát c?a tôi.

We sipped the hot chocolate by the fire.
Chúng tôi nh?m nháp sô cô la nóng bên b?p l?a.