Meals
meal B?a ?n
feast B?a ti?c, b?a ?n
five course meal B?a ?n (g?m) n?m món
appetizer Món khai v? (th?c u?ng, ?? ?n l?ng)
the main course Món chính
desert Món tráng mi?ng
breakfast B?a sáng
lunch B?a tr?a
supper B?a ?n t?i (chi?u)
dinner B?a ?n t?i (chi?u)
snack B?a ?n nh?, ?n v?t
junk food Th?c ph?m ít dinh d??ng
to snack ?n nh?, ?n v?t

If you snack between meals, you might gain weight.
N?u b?n ?n v?t gi?a các b?a ?n, b?n có th? t?ng cân.

to taste N?m (th?c ?n)
taste V? (th?c ?n)
flavor V?, h??ng v?
tasty Ngon
flavorful H??ng v?
delicious Ngon, th?m tho, ngon ng?t, ng?t ngào

Your soup tastes delicious.
Món súp (cháo) c?a b?n ngon tuy?t.

sweet Ng?t
sour Chua
salty M?n
bitter ??ng
hot Cay, nóng
spicy Có gia v? (Cay, th?m)

The dish is very hot.
Món này r?t cay (nóng). .

It's spicy
(Nó) th?m quá..

texture kết cấu
crispy Giòn (dòn)
crunchy Giòn (dòn)
mushy M?m, x?p
edible ăn được
inedible không thể ăn được
fresh T??i (t??i ngon)
stale Ôi (c?)

The chips are stale.
Món khoai tây rán này c? (?u) r?i.

Yuck! This food is barely edible.
Yuck! Thực phẩm này là hầu như không ăn được.

nutritious B?, nhi?u dinh d??ng
nutrition ?? (?n) b?
malnutrition Ít dinh d??ng
nourishing Dinh d??ng (nuôi n?ng)
vegetarian ?? (?n) chay,
vegan ăn chay