Fruit - Continued
juicy M?ng (Chín m?ng)
ripe Chín (Chín m?ng, chín nh?)
unripe Còn xanh (Ch?a chín)
rotten Th?i, h?ng (th?c ?n, trái cây)
to ripen Chín muồi
to rot Th?i, h?ng (th?c ?n, trái cây)

The apples are rotting.
Nh?ng trái táo b? th?i.

acidic Có v? chua (Có tính chua)
acid Chua (A-xít)
tart Chua chát
to peel Bóc (l?t) v?

I'm going to peel the oranges and apples, cut them up, and make a fruit salad.
Tôi s? ?i g?t v? cam & táo, c?t nh?, và làm món trái cây tr?n.