Car Travel
driver lái xe
to drive lái xe

Shut up and drive!
Im lặng và lái xe!

Let's take a short cut.
Chúng ta hãy cắt ngắn.

Do a u-turn.
Làm một u-turn.

Turn around.
Quay lại.

Turn left.
/
Turn to the left.

Chuyển sang bên trái.

Go straight.
Đi thẳng.

speed tốc độ

It's impossible to travel faster than the speed of light.
Nó không thể di chuyển nhanh hơn tốc độ ánh sáng.

to accelerate
to speed up

Punch the accelerator!
/
Hit the gas
!
Nhấn ga

to slow down
làm chậm
to brake
phanh
to coast
bờ biển

Cars should be passed on the left.
Xe cần được thông qua bên trái.

Pull over! I need to get out of the car.
Kéo hơn! Tôi cần để có được ra khỏi xe.

road rage cơn thịnh nộ đường

Argg, A car just cut me off. May they get a flat tire!
Argg, Một chiếc xe chỉ cắt cho tôi đi. Họ có thể nhận được một lốp xe phẳng!

to park công viên
parking

Let's park.
Chúng ta hãy công viên.

Can you parallel park?
Bạn có thể song song công viên?

They towed away my car.
Họ kéo đi xe của tôi.

My car broke down. I need a tow.
Xe của tôi bị phá vỡ. Tôi cần một kéo.

ticket
fine tốt
to speed tốc độ

He got a ticket for speeding.
Ông đã nhận một vé để tăng tốc.

She ran a red light.
Cô chạy một ánh sáng màu đỏ.

drunk driving lái xe say rượu
DUI / (driving under the influence)

Don't drink and drive.
Không uống rượu và lái xe.

road signs biển chỉ đường

speed limit 35 mph
tăng tốc độ hạn chế 35 mph

Yield
Năng suất
Left turn prohibited
Rẽ trái cấm

one way
một cách
merge
merge left
kết hợp lại
detour
sự đi lệch

traffic
traffic giao thông
traffic jam kẹt xe
rush hour vội vàng giờ

She's stuck in traffic.
Cô bị mắc kẹt trong giao thông.

I'm stuck in a trafic jam. I'll be late.
Tôi đang mắc kẹt trong một ách tắc đề cá nhân. Tôi sẽ bị trễ.

right of way ngay con đường nầy

The car on the right has the right of way.
Xe bên phải có quyền của cách.

collision va chạm
crash sụp đổ
wreck sự sụp đổ
to crash sụp đổ
to collide - collided va chạm - va chạm
to wreck sự sụp đổ

Buckle up. You never know.
Thắt dây an toàn. Bạn không bao giờ biết.

We were in a car accident, but everyone is ok.
Chúng tôi đang ở trong một tai nạn xe hơi, nhưng tất cả mọi người là ok.

She hit a parked car.
Cô nhấn một chiếc xe đậu.

He lost control of his car and crashed into a tree.
Ông mất quyền kiểm soát chiếc xe của mình và đâm vào một cái cây.

A car ran into us at the intersection.
Một chiếc xe chạy vào chúng tôi tại các giao lộ.

Try not to run over the pedestrians.
Cố gắng không để chạy trên các người đi bộ.

It was a head-on collision. Both cars were totalled.
Đó là một va chạm. Cả hai chiếc xe đã đạt.

He wrecked his brand new sports car trying to get away from the police.
Ông đắm thương hiệu mới của mình chiếc xe thể thao đang cố gắng để thoát khỏi cảnh sát.

to skid cây đà
overpass

We skidded to a stop.
Chúng tôi trượt dừng lại.

bend uốn cong
shoulder vai
median trung bình
ramp đoạn đường nối
overpass đi ngang qua
fork nia
round about chung quanh

pavement vỉa hè
tar tar
pot hole lỗ nồi
bump băng
speed bump tốc độ va chạm

to steer để chỉ đạo

Try to steer around the pot holes.
Cố gắng tránh xa xung quanh các lỗ nồi.

toll số điện thoại
toll road đường thu phí

Did you have to pay a toll?
Đã làm bạn phải trả một số điện thoại?