Land Travel - Continued
bikes
cyclist xe đạp
bicycle lane
làn đường xe đạp
to pedal đạp

I rode my bike to school.
Tôi đạp xe đến trường.

We went for a bike ride.
Chúng tôi đã đi cho một chuyến đi xe đạp.

carpool đi chung xe
to hitchhike có giang

Can you give me a ride?
Bạn có thể cho tôi một chuyến đi?

Would you like to ride with us?
Bạn có muốn đi với chúng tôi?

They hailed a taxi
Họ ca ngợi taxi

Hitchhiking is illegal here.
Đi nhờ xe là bất hợp pháp ở đây.

public transpotation Transpotation công cộng
rail station ga xe lửa
bus station trạm xe buýt
platform  nền tảng

Our train was 45 minutes late.
Đào tạo của chúng tôi là 45 phút cuối.

Are you going to take the subway or the bus?
Bạn sẽ đi tàu điện ngầm hay xe buýt?

Did you manage to catch the bus?
Bạn đã quản lý để bắt xe buýt?

I missed the bus.
Tôi bị lơ chuyến xe buýt.

I hope you make it to work on time.
Tôi hy vọng bạn làm cho nó để làm việc đúng thời hạn.