Mental Health

stressed
crazy điên
craziness hư nát
insane điên
insanity chứng điên cuồng
insane asylum điên tị nạn
mental breakdown tâm thần phân hủy
neurosis chứng thần kinh loạn
neurotic rối loạn thần kinh

I've been feeling kind of depressed lately.
Tôi đã cảm thấy loại thất vọng gần đây.

If you talk about your powers they're going to put you in an insane asylum.
Nếu bạn nói về quyền hạn của bạn họ sẽ đưa bạn vào một điên.

She's not crazy. She just experience a different reality than us.
Cô ấy không điên. Cô ấy chỉ kinh nghiệm một thực tế khác với chúng tôi.

My roommate is driving me crazy.
Cùng phòng của tôi là lái xe cho tôi điên.

depressed chán nản
stress căng thẳng