Numbers - Continued
numbers
fractions

1/2

1/3

1/4

1/5

2/3

3/4

3/2

a half dozen
một nửa tá

I'll give you half.
Tôi sẽ cung cấp cho bạn một nửa.

even number thậm chí số
odd number số lẻ
whole number toàn bộ số

to count để đếm

My nephew knows how to count to ten.
Cháu trai của tôi biết làm thế nào để đếm đến mười.

Arithmetic số học

to calculate để tính toán

What's the sum?
/
What's the total?

Tổng là gì?

value giá trị
average trung bình

Subtraction

10 - 4 = 6

Subtracting 4 from 10 gives you 6.
Trừ 4 từ 10 mang đến cho bạn 6.

Addition

5 + 7 = 12

Adding 5 to 7 gives you 12.
Thêm 5-7 cung cấp cho bạn 12.

Multiplication

3 × 6 = 18

Multipling 3 by 6 is 18.
Multipling 3 6 là 18.

Division
remainder còn lại

32 ÷ 8 = 4

Dividing 32 by 8 gives you 4.
Chia 32 8 cung cấp cho bạn 4.