Sea Travel - Continued
wake thức
stowaway người đi tàu lậu
to sail giương buồm
to row xếp hàng

We set sail for the Caribbean.
Chúng tôi thiết lập buồm cho Caribbean.

Is everyone on board?
Mọi người lên thuyền hết chưa?

Take the helm.
Hãy nắm quyền.

They normally throw stowaways overboard.
Họ thường ném stowaways xuống biển.

port cổng
port of call  cổng của cuộc gọi

Drop anchor.
Thả neo.

to moor bỏ neo

Pull up alongside the ship.
Kéo lên cùng với con tàu.

After we surrendered, the pirates moored their vessel to ours.
Sau khi chúng tôi đầu hàng, những tên cướp biển neo đậu tàu của họ để chúng ta.

ballast dằn
sea sick say sóng
to sink - sunk chìm - chìm

We're sinking. Throw some ballast overboard.
Chúng tôi đang chìm. Ném một số dằn xuống biển.

Hard to port!
Khó để cổng!

Hard to starboard! Reverse engines.
Cứng ở mạn phải! Động cơ đảo ngược.

All hands on deck!
Tất cả các tay trên boong!

Attention. The admiral is on the bridge.
Sự chú ý. Đô đốc là trên cầu.