Skin
pore lỗ chân lông
hair follicle nang lông

mole nốt ruồi
freckle đốm trên da
pigment sắc tố
wrinkle nếp nhăn

complexion da
fair công bằng
pale nhợt nhạt
dark tối


sweat mồ hôi
perspiration sự ra mồ hôi
to sweat đổ mồ hôi
to perspire toát mồ hôi

break out into a sweat
phá vỡ ra thành một mồ hôi

itch ngứa

to itch ngứa
to scratch đầu

My nose itches!
Mũi tôi ngứa!

Expressions

You scratch my back and I'll scratch yours.
Bạn đầu trở lại của tôi và tôi sẽ đầu của bạn.


to pinch véo

Pinch me. I think I'm dreaming.
Pinch tôi. Tôi nghĩ rằng tôi đang mơ.

rash phát ban
boil sôi lên
wart hột cơm
blemish khuyết điểm

acne mụn trứng cá
pimple mụt
blackhead mụn đầu đen