die Reptilien und die Amphibien
(Bò sát & Lưỡng cư)
con cóc
con ếch
nòng nọc
rùa biển
mai (rùa)
thằn lằn
kỳ nhông
(con) rắn
rắn hổ mang
răng nanh
rồng Nam Mỹ
tắc kè hoa/ tắc kè bông
cá sấu châu Mỹ
cá sấu châu Phi
khủng long
tiếng ếch/ quạ kêu
die Kröte
die Kröten (Plural)
der Frosch
die Frösche (Plural)
die Kaulquappe
die Kaulquappen (Plural)
die Schildkröte
die Schildkröten (Plural)
der Panzer
die Panzer (Plural)
die Eidechse
die Eidechsen (Plural)
der Salamander
die Salamander (Plural)
die Schlange
die Schlangen (Plural)
die Kobra
die Kobras (Plural)
der Giftzahn
die Giftzähne (Plural)
der Leguan
die Leguane (Plural)
das Chamäleon
die Chamäleons (Plural)
der Alligator
die Alligatoren (Plural)
das Krokodil
die Krokodile (Plural)
der Dinosaurier
die Dinosaurier (Plural)
das Quaken
quaken (Verb)