das Wetter
(Thời tiết)
mây
mưa
giọt mưa/ hạt mưa
sét
sấm
gió
cầu vồng
nhiệt kế
chong chóng gió (cho biết chiều gió)
tuyết
bông tuyết
người tuyết
nước đá, băng
kim băng/ thạch nhũ băng
áo mưa
dù/ ô
lụt/ lũ lụt
lốc xoáy/ vòi rồng
tuyết lở
die Wolke
die Wolken (Plural)
der Regen
ohne Plural
der Regentropfen
die Regentropfen (Plural)
der Blitz
die Blitze (Plural)
der Donner
ohne Plural
der Wind
die Winde (Plural)
der Regenbogen
die Regenbögen (Plural)
das Thermometer
die Thermometer (Plural)
die Wetterfahne
die Wetterfahnen (Plural)
der Schnee
ohne Plural
die Schneeflocke
die Schneeflocken (Plural)
der Schneemann
die Schneemänner (Plural)
das Eis
ohne Plural
der Eiszapfen
die Eiszapfen (Plural)
der Regenmantel
die Regenmäntel (Plural)
der Regenschirm
die Regenschirme (Plural)
die Flut
die Fluten (Plural)
der Tornado
die Tornados (Plural)
die Lawine
die Lawinen (Plural)