die Schule
(Trường học)
giáo viên
bảng đen
phấn
cục tẩy
học sinh/ sinh viên
cuốn sách/ quyển sách
ba-lô
túi sách
tủ khóa
dụng cụ học tập
bút chì
bút chì bấm
cục tẩy
bút bi
mực
bình mực
đồ gọt bút chì
quả địa cầu
đánh dấu
keo/ hồ dán
(cây) kéo
(cây) thước
bút tô sáng/ bút đánh dấu
bút chì màu
bút lông
mảnh giấy, tờ giấy
chứng chỉ
tập gáy xoắn ốc
bìa hồ sơ (mềm)
bìa hồ sơ (cứng)
giấy ghi chú
bàn học sinh
der Lehrer (männlich), die Lehrerin (weiblich), der Professor (männlich), die Professorin (weiblich)
die Lehrer (männlich), die Lehrerinnen (weiblich), die Professoren (männlich), die Professorinnen (weiblich)
die Tafel
die Tafeln (Plural)
die Kreide
die Kreiden (Plural)
der Tafelschwamm
die Tafelschwämme (Plural)
der Schüler (männlich), die Schülerin (weiblich), der Student (männlich), die Studentin (weiblich)
die Schüler (männlich), die Schülerinnen (weiblich), die Studenten (männlich), die Studentinnen (weiblich) (Plural)
das Buch
die Bücher (Plural)
der Rucksack
die Rucksäcke (Plural)
die Schultasche, die Tasche
die Schultaschen, die Taschen (Plural)
das Schließfach
die Schließfächer (Plural)
die Schulsachen (ohne Singular)
der Bleistift
die Bleistifte (Plural)
der Druckbleistift
die Druckbleistifte (Plural)
der Radiergummi
die Radiergummis (Plural)
der Füller
die Füller (Plural)
die Tinte
die Tinten (Plural)
das Tintenfass
die Tintenfässer (Plural)
der Spitzer
die Spitzer (Plural)
der Globus
die Globen (Plural)
das Häkchen
die Häkchen (Plural)
der Kleber
die Kleber (Plural)
die Schere
die Scheren (Plural)
das Lineal
die Lineale (Plural)
der Leuchtstift
die Leuchtstifte (Plural)
der Wachsmalstift
die Wachsmalstifte (Plural)
der Markierstift
die Markierstifte (Plural)
das Blatt Papier
die Papierblätter (Plural)
das Diplom
die Diplome (Plural)
das Heft, das Ringbuch
die Hefte, die Ringbücher (Plural)
die Mappe
die Mappen (Plural)
der Ordner, der Hefter
die Ordner, die Hefter (Plural)
der Notizblock
die Notizblöcke (Plural)
der Schreibtisch
die Schreibtische (Plural)