LanguageGuide.org匈牙利语词汇
在我们的综合指引下展开你对匈牙利语词汇世界的探索吧,只要你把光标移动到一个物体,或一个单词,或一个短语上,就可以听到标准的发音哦,现在就开始完成所有的挑战来证明你对词汇的掌握吧!
Üdvözlések (问候语)
Számok (数字)
Test (身体)
Ruházat (服装)
Étel (食物)
Állatok (动物)
Vegyes (其他)

捐赠 | 联系我们 | | Attributions