Instruments
guitar
fret
string
guitar pick
drum
drum stick
cymbal
tambourine
electric guitar
harp
piano
keys
keyboard
trumpet
mouthpiece
violin
bow
flute
tuba
clarinet
saxophone
trombone
cello
key
valve
strings
brass instruments
basoon
oboe
woodwinds
french horn
ghi-ta
ngăn đàn
dây đàn
miếng gảy (đàn ghi-ta, đàn măng-đô-lin)
trống
dùi
chập chả
trống nhỏ
ghi-ta điện
đàn hạc
(đàn) dương cầm
phím đàn
bàn phím
kèn
dăm kèn
đàn vĩ cầm
cung vỹ
sáo
kèn tu-ba
kèn la-ri-nét
kèn sắc-xô
kèm trom-bon
đàn xen-lô
khóa (của nhạc khí hơi)