The 5 Senses
Touch Liên lạc
to touch để liên lạc
to feel cảm thấy
rough thô
smooth mịn

My skin feels rough.
Da của tôi cảm thấy thô.

numb
sensitive nhạy cảm
to tingle để kêu leng keng

My foot is asleep. I can't feel a thing.
Chân của tôi đang ngủ. Tôi không thể cảm thấy một điều.

My hands are tingling.
Hai tay tôi ngứa ran.

Sight Sight
to stare để nhìn chằm chằm
to glance để lướt qua
to squint liếc nhìn
to blink nhấp nháy
to wink để nháy mắt

It's not polite to stare.
Nó không phải lịch sự để nhìn chằm chằm.

Roger glanced at the mysterious woman.
Roger liếc nhìn người phụ nữ bí ẩn.

blind
color blind Mù màu
eyesight thị lực
vision tầm nhìn
far-sighted Vi?n th?
short-sighted C?n th?

We were blinded by the intense light.
Chúng tôi đã mù quáng bởi ánh sáng cực mạnh.

My vision is 20/20.
Tầm nhìn của tôi là 20/20.

About 8 percent of males are color blind.
Khoảng 8% của con đực có màu sắc mù.

She has really poor eye-sight. Without her glasses she can't see a thing .
Cô đã thực sự nhìn thấy mắt người nghèo. Nếu không có cặp mắt kính, cô không thể nhìn thấy một điều.

visible có thể nhìn thấy
invisible vô hình
bright tươi
dim âm u
light ánh sáng
dark tối

The search party squinted in the bright sun.
Bên tìm kiếm liếc nhìn trong sáng mặt trời.

Hearing Nghe
deaf điếc
deafness điếc
hard of hearing khó nghe
hearing-impaired khiếm thính

Grandpa is a little hard of hearing.
Grandpa là một ít khó khăn của buổi điều trần.

His hearing is very acute
Thính giác của ông là rất nghiêm trọng

Expressions

I'm all ears. What did you want to tell me?
Tôi là tất cả tai. Bạn đã làm những gì muốn nói với tôi?

silent im lặng
silence sự im lặng
quiet yên tĩnh
loud lớn
soft mềm
deafening chát chúa
audible âm thanh

She can't bear silence.
Cô không thể chịu được sự im lặng.

Speak softly. We're in a library.
Nói chuyện nhẹ nhàng. Chúng tôi đang ở trong một thư viện.

The sound of the explosion was deafening.
Những âm thanh của vụ nổ đinh tai nhức óc.

The radio was barely audible.
Các đài phát thanh hầu như không nghe.

He's out of earshot. He won't be able to hear you.
Anh ấy ra <u>khỏi tầm</u> nghe . Anh ấy sẽ không thể nghe bạn.

Smell Mùi
odor mùi
scent hương thơm
smell mùi
stink mùi hôi
stench mùi hôi thúi
fragrance hương thơm
BO (body odor) BO (cơ thể mùi)
to smell có mùi
to stink để bốc mùi

That smells wonderful.
Có mùi tuyệt vời. <br>

That smells bad.
Có mùi hôi.

By itself, "smell" is negative.

You smell.
Bạn ngửi thấy mùi.

What's that smell?
Mùi đó là gì?

That stinks.
Stinks.

His socks are stinky.
Vớ của ông là hôi thối.

The stench of the sewer drifted over to our table.
Mùi hôi thối của cống trôi dạt vào bảng của chúng tôi.

People can usually identify the scent of their spouse.
Mọi người thường có thể xác định được mùi hương của vợ hoặc chồng của họ.

Taste Hương vị

See: Food : Taste